Kancelaria adwokacka - Jarosław ul.Poniatowskiego 53 lok.15
Tel.: +48 512 196 987

Kancelaria Adwokacka Adwokat Celestyna Kusa-Gajur

Celestyna Kusa Gajur
Celestyna Kusa Gajur
Celestyna Kusa Gajur

Adwokat z Jarosławia

Adwokat mieszący się w Jarosławiu oferuje rzetelną i sprawną obsługę prawną osób fizycznych, przedsiębiorców, fundacji i stowarzyszeń. Adwokat Celestyna Kusa-Gajur występuje jako obrońca w sprawach karnych, karnych skarbowych i o wykroczenia oraz pełnomocnik w sprawach cywilnych.

Celem działalności Kancelarii jest zapewnienie skutecznej ochrony prawnej Klientom przed sądem jak i przy załatwianiu spraw osobistych, majątkowych, tworzeniu umów i prowadzeniu działalności gospodarczej.
 
W obsłudze prawnej adwokat z Jarosławia przedstawi rzetelną ocenę sytuacji oraz ryzyko prawne prowadzonej sprawy, mając na uwadze przede wszystkim realizację interesów Klienta. Kancelaria mieszcząca się w mieście Jarosław stara się prowadzić sprawy unikając zbędnych kosztów postępowania  i zawiłości proceduralnych dążąc do sprawnego rozwiązania problemów obsługiwanego Klienta. Kancelaria zapewnia swoim Klientom dyskrecję, elastyczność w zakresie ustalania czasu świadczonych usług oraz miłą i życzliwą atmosferę.

Kancelaria z Jaorsławia na co dzień współpracuje z Kancelarią Radców Prawnych i Adwokatów
Tokarczyk i Partnerzy z siedzibą w Rzeszowie. 

Karncelaria jest partnerem w sieci Kacelarie RP objętej
patronatem dziennika Rzeczpospolita.

Adwokat Kusa Gajur          Adwokat Kusa Gajur            Adwokat Kusa Gajur

Celestyna Kusa Gajur
Celestyna Kusa Gajur

Obszar Praktyki

Kancelaria Świadczy Pomoc w Zakresie Różnych Dziedzin Prawa,
w Szczególności:

 • sprawy o zapłatę z tytułu umów, także umów konsumenckich, z weksla, w postępowaniu nakazowym, upominawczym, uproszczonym, gospodarczym,
 • eksmisję
 • w zakresie obsługi wynajmujących nieruchomości lokalowe i użytkowe,
 • zasiedzenie,
 • podział majątku,
 • zniesienie współwłasności,
 • ustanowienie służebności,
 • odszkodowanie za wypadki komunikacyjne i inne,
 • z zakresu umów ubezpieczenia korporacyjnego, zbiorowego, indywidualnego auto – casco (AC), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), odpowiedzialności cywilnej (OC), mienia, ubezpieczenia rolniczego, turystycznego, zdrowotnego,
 • sprawy przeciwko zakładom ubezpieczeń.
 • obsługa prawna przedsiębiorców,
 • prowadzenie mediacji i negocjacji handlowych,
 • dochodzenie roszczeń o zapłatę w sprawach gospodarczych,
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów, uchwał, statutów, zarządzeń, regulaminów i innych aktów wewnętrznego obowiązywania,
 • zastępstwo procesowe w sprawach gospodarczych,
 • doradztwo w zakresie zakładania, rejestracji, przekształcania, łączenia i likwidacji spółek prawa handlowego.
 • alimenty,
 • rozwód,
 • separację,
 • w zakresie wykonywania władzy rodzicielskiej,
 • kontaktów dziecka z rodzicami.
 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • unieważnienie testamentu,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia.
 • obrony w sprawach karnych, karnoskarbowych, o wykroczenia, w sprawach nieletnich – na etapie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Policję, Prokuraturę lub inne organy jak również na etapie postępowania sądowego,
 • reprezentacji osób pokrzywdzonych przestępstwem,
 • składania wniosków o odroczenie wykonanie kary, przedterminowe zwolnienie, przerwę w wykonaniu kary,
 • postępowania związanego z tymczasowym aresztowaniem i zakazem prowadzenia pojazdów,
 • występowanie w roli oskarżyciela w sprawach z oskarżenia prywatnego,
 • występowanie w roli oskarżyciela posiłkowego i powoda cywilnego.
 • reprezentowanie pracowników i pracodawców przed sądami powszechnymi w sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy, o przywrócenie do pracy lub o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • opracowywanie i opiniowanie projektów umów o pracę, umów o zaufaniu poufności, umów o zakazie konkurencji oraz innych umów z zakresu prawa pracy.
Celestyna Kusa Gajur

Porady Prawne

Odpowiedzialność za długi spadkowe

W dobie dzisiejszych czasów przyjęcie spadku, wiąże się nie tylko z uzyskaniem korzyści, ale także z przyjęciem na siebie zobowiązań. Zapewne wiele razy...

Kiedy i gdzie można złożyć pozew o podwyższeni...

Czasami mimo orzeczonych uprzednio przez sąd alimentów na dziecko, powstaje sytuacja, kiedy koszty utrzymania małoletniego po upływie czasu znacznie wzra...

Powództwo przeciwko członkom Zarządu

Jan Kowalski pozywa o zapłatę spółkę z o.o. Pozwana spółka w toku postępowania próbuje uchylać się od swojej odpowiedzialności przeciągając...
Celestyna Kusa Gajur

Kontakt

37-500 Jarosław
  ul.Poniatowskiego 53 lok. 15 piętro I
+48 512 196 987
kancelaria@adwokatkusagajur.pl