Kancelaria adwokacka - Jarosław ul.Poniatowskiego 53 lok.15
Tel.: +48 512 196 987

Szansa dla oskarżonego

Sprawy karne prowadzone w kancelarii zmotywowały mnie do poruszenia tematu warunkowego umorzenia postępowania. Zdaniem adwokata środek ten jest korzystny dla oskarżonego, ponieważ po prawomocnym zakończeniu postępowania nadal - osoba wobec której orzeczono ten środek probacyjny nie figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym jako osoba karana – co jest niezwykle istotne w sytuacji kiedy pracodawca prosi o zaświadczenie o niekaralności np. praca w wojsku, praca na stanowisku nauczyciela, praca w policji.

Pamiętać jednak należy, iż nie w każdej sytuacji sąd może orzec warunkowe umorzenie postępowania.

Zgodnie z art. 66 § 1 Kodeksu karnego Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

§ 2 Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lata pozbawienia wolności.

Zgodnie z powyższym sąd może warunkowo umorzyć postępowanie na okres próby od jednego do trzech lat jeżeli:

  1. Wina i społeczna szkodliwość nie są znaczne – sąd ustala czym kierował się oskarżony popełniając czyn zabroniony, a więc ustala co zmotywowało oskarżonego do popełnienia czynu zabronionego. Odnośnie stopnia społecznej szkodliwości, zgodnie z art. 115 § 2 k.k. – dla oceny stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.
  2. Okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości – zaznaczam, iż powyższe nie oznacza przyznania się do winy – oskarżony nie musi przyznać się do winy aby sąd orzekł warunkowe umorzenie postępowania.
  3. Uprzednia niekaralność za przestępstwo umyślne
  4. Właściwości i warunki osobiste sprawcy, jego dotychczasowy sposób życia pozwalają przypuszczać, że pomimo wydania przez sąd rozstrzygnięcia o warunkowym umorzeniu postępowania – sprawca nie popełni przestępstwa.

Wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, może skierować do sądu prokurator jeszcze na etapie postępowania przygotowawczego, może to zrobić również adwokat działający w imieniu podejrzanego bądź oskarżonego na etapie postępowania sądowego.

Do wniosku najlepiej załączyć dokumenty tj. zaświadczenie od pracodawcy, zaświadczenie ze szkoły, dokumenty potwierdzające nabyte umiejętności, ukończone kursy. Ogólnie rzecz ujmując dokumenty, które niejako przekonałyby sąd orzekający, iż czyn w życiu sprawcy był jedynie niemiłym incydentem, o którym chce już zapomnieć, a samo postępowanie karne jest dla niego wystarczającą karą. Jeżeli oskarżony przyznałby się do winy – wskazanym jest aby sprawca przeprosił pokrzywdzonego.

Uwaga – sąd orzeka warunkowe umorzenie postępowania na okres próby od 1 do 3 lat, który biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Jeżeli w okresie próby oskarżony popełniłby umyślne przestępstwo za które zostałby prawomocnie skazany – sąd podejmuje postępowanie i orzeka w przedmiocie czynu – co do którego pierwotnie warunkowo umorzono postępowanie.

W okresie próby oraz po jego zakończeniu sprawca czynu winien przestrzegać porządku prawnego.

Celestyna Kusa Gajur

Porady Prawne

Odpowiedzialność za długi spadkowe

W dobie dzisiejszych czasów przyjęcie spadku, wiąże się nie tylko z uzyskaniem korzyści, ale także z przyjęciem na siebie zobowiązań. Zapewne wiele razy...

Kiedy i gdzie można złożyć pozew o podwyższeni...

Czasami mimo orzeczonych uprzednio przez sąd alimentów na dziecko, powstaje sytuacja, kiedy koszty utrzymania małoletniego po upływie czasu znacznie wzra...

Powództwo przeciwko członkom Zarządu

Jan Kowalski pozywa o zapłatę spółkę z o.o. Pozwana spółka w toku postępowania próbuje uchylać się od swojej odpowiedzialności przeciągając...