Kancelaria adwokacka - Jarosław ul.Poniatowskiego 53 lok.15
Tel.: +48 512 196 987

Powództwo przeciwko członkom Zarządu

Jan Kowalski pozywa o zapłatę spółkę z o.o. Pozwana spółka w toku postępowania próbuje uchylać się od swojej odpowiedzialności przeciągając postępowanie, które ostatecznie po kilku latach kończy się wyrokiem zasądzającym powództwo. Wyrok opieczętowany klauzulą wykonalności trafia do komornika, który po kilku miesiącach szukania majątku dłużnej spółki wydaje postanowienie o bezskuteczności egzekucji. Powód pomimo prawomocnego wyroku zostaje niezaspokojony. Co w takiej sytuacji?

Adwokat radzi

Zgodnie z art. 299 Kodeksu spółek handlowych - jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Jan Kowalski w takiej sytuacji winien sporządzić pozew o zapłatę przeciwko członkom Zarządu. Jeżeli w spółce z o.o. po wydaniu wyroku zasądzającego powództwo od spółki na rzecz powoda Jana Kowalskiego zaistniały zmiany w Zarządzie powód kierując pozew przeciwko członkom Zarządu winien ustalić przeciwko któremu, ewentualnie którym członkom Zarządu skierować pozew o zapłatę. Kancelaria wskazuje, że pozwanym powinien być członek Zarządu sprawujący tę funkcję w okresie, w którym zaistniała podstawa do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Pamiętać należy, iż zgodnie z art. 21 ust 1 Prawa upadłościowego - dłużnik jest obowiązany, nie później niż w terminie trzydziestu dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, zgłosić w sądzie wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli nastąpi zmiana na stanowisku prezesa Zarządu, który niezwłocznie po objęciu funkcji złoży wniosek o ogłoszenie upadłości spółki z o.o. to wówczas ten prezes nie powinien być pozwany przez Jana Kowalskiego.

Gdy już ustalimy pozwanego/pozwanych przechodzimy do wyboru właściwego rzeczowo i miejscowo sądu. Właściwość rzeczowa sądu będzie uzależniona od wysokości dochodzonej należności. W sytuacji gdy należność nie przekracza kwoty 75 000 zł właściwy rzeczowo do rozpoznania sprawy będzie Sąd Rejonowy, jeżeli wartość przedmiotu sporu przekracza 75 000 zł sprawa winna być skierowana do Sądu Okręgowego. Odnośnie ustalenia właściwości miejscowej sądu tutaj dominują dwa stanowiska – pierwsze wg. którego pozew winien być skierowany do sądu właściwego ze względu na siedzibę spółki oraz drugie wg. którego właściwym miejscowo będzie sąd miejsca zamieszkania członków Zarządu. Powód w takiej sytuacji winien rozważyć gdzie korzystniej ze względu na odległość będzie mu złożyć pozew. Pamiętajmy przy tym, iż sprawa z powództwo z art. 299 ksh jest sprawą gospodarczą w związku z tym powinna być złożona do wydziału gospodarczego.

Powód w pozwie winien wykazać istnienie przysługującego mu wobec spółki x roszczenia oraz bezskuteczność egzekucji prowadzonej przez komornika sądowego przeciwko spółce x. Powyższe okoliczności powód potwierdzi załączając do pozwu wyrok opatrzony klauzulą wykonalności oraz postanowienie o bezskuteczności egzekucji.

Celem podsumowania pragnę wskazać wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 marca 2016 r. sygn. akt I CSK 68/15, który niejako w całości omawia problem powództwa przeciwko członkom Zarządu - odpowiedzialność przewidziana w art. 299 KSH ma charakter subsydiarny, powstaje bowiem dopiero wtedy, gdy egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, a ściśle - gdy jest już oczywiste, że będzie ona bezskuteczna. Wierzyciel, który nie uzyskał zaspokojenia swojej należności od spółki, nie musi dowodzić wysokości doznanej wskutek tego szkody, wystarczy, że przedłoży tytuł egzekucyjny stwierdzający zobowiązanie spółki istniejące w czasie pełnienia przez pozwanego funkcji członka zarządu i wykaże, że egzekucja wobec spółki okazuje się bezskuteczna. Odpowiedzialność związaną z bezskutecznością egzekucji określonego zobowiązania wobec spółki ponoszą osoby będące członkami jej zarządu w czasie istnienia tego zobowiązania, a ściślej - jego podstawy, bez względu na to czy zostali wpisani do rejestru.

Celestyna Kusa Gajur

Porady Prawne

Odpowiedzialność za długi spadkowe

W dobie dzisiejszych czasów przyjęcie spadku, wiąże się nie tylko z uzyskaniem korzyści, ale także z przyjęciem na siebie zobowiązań. Zapewne wiele razy...

Kiedy i gdzie można złożyć pozew o podwyższeni...

Czasami mimo orzeczonych uprzednio przez sąd alimentów na dziecko, powstaje sytuacja, kiedy koszty utrzymania małoletniego po upływie czasu znacznie wzra...

Szansa dla oskarżonego

Sprawy karne prowadzone w kancelarii zmotywowały mnie do poruszenia tematu warunkowego umorzenia postępowania. Zdaniem adwokata środek ten jest korzystny dla os...