Kancelaria adwokacka - Jarosław ul.Poniatowskiego 53 lok.15
Tel.: +48 512 196 987

Kiedy i gdzie można złożyć pozew o podwyższenie alimentów na dziecko

Czasami mimo orzeczonych uprzednio przez sąd alimentów na dziecko, powstaje sytuacja, kiedy koszty utrzymania małoletniego po upływie czasu znacznie wzrastają. Wtedy rodzic, który sprawuje faktyczną opiekę nad małoletnim może domagać się od swojego byłego małżonka/partnera podwyższenia alimentów na wspólne dziecko.

Prawnik wskazuje, iż aby złożyć do sądu pozew o podwyższenie alimentów na dziecko należy poprzeć go konkretnymi argumentami. W tym wypadku - wzrostem usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Należy wziąć pod uwagę wydatki, które są ponoszone przez dziecko w życiu codziennym. Są to przede wszystkim kwoty wydawane na: artykuły spożywcze, kosmetyki, ubrania, korepetycje, źródła energii i telekomunikacji, woda itp. Dodatkowo zwiększone potrzeby małoletniego mogą wyniknąć wskutek powstałej lub rozwiniętej choroby, z czym bardzo często wiąże się kosztowne i długotrwałe leczenie, zakup leków, korzystanie z zabiegów rehabilitacyjnych, czy pomocy specjalistów. Potrzeby dziecka mogą wzrosnąć również w momencie, gdy rodzic z którym mieszka małoletni stracił pracę, bądź znacznie zmniejszyły się jego dochody.

Zatem swoje stanowisko należy poprzeć dowodami w postaci rachunków, faktur, zaświadczeń, wypowiedzeniem pracowniczym, zaświadczeniem o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy itp.

Oprócz uzasadnionych potrzeb dziecka istotnym czynnikiem, który ma niebagatelny wpływ na podwyższenie alimentów są możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego do alimentacji, które będą badane i analizowane przez sąd.

Pozew należy złożyć do Sądu Rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania powoda. Pozew podlega opłacie sądowej, aczkolwiek gdy rodzic nie posiada środków na poniesienie opłaty z tego tytułu – może starać się o zwolnienie z ponoszenia opłaty. 

 

Prawnik – Emilia Szpinder

Celestyna Kusa Gajur

Porady Prawne

Odpowiedzialność za długi spadkowe

W dobie dzisiejszych czasów przyjęcie spadku, wiąże się nie tylko z uzyskaniem korzyści, ale także z przyjęciem na siebie zobowiązań. Zapewne wiele razy...

Powództwo przeciwko członkom Zarządu

Jan Kowalski pozywa o zapłatę spółkę z o.o. Pozwana spółka w toku postępowania próbuje uchylać się od swojej odpowiedzialności przeciągając...

Szansa dla oskarżonego

Sprawy karne prowadzone w kancelarii zmotywowały mnie do poruszenia tematu warunkowego umorzenia postępowania. Zdaniem adwokata środek ten jest korzystny dla os...